BURSE AN ȘCOLAR 2023-2024

Vă invităm să vizualizați OME nr 6239 / 8.09.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor – AICI

CALENDAR BURSE

CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR

Cuantum minim al burselor

 1. Bursă de merit – 450 lei/lună
 2. Bursă socială – 300 lei/lună

Bursa de merit se poate cumula cu oricare dintre bursele sociale

BURSA DE MERIT

Se acordă pentru 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu, mai puțin clasa a V-a, în ordine descrescătoare a mediilor generale anuale.

În situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50 lista se extinde.

Pot primi bursă de merit doar elevii promovați la toate disciplinele și au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior.

Pentru elevii clasei a V-a se vor acorda în ordine descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs. Aceste burse se stabilesc în luna ianuarie și se plătesc începând cu luna februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie, până la sfârșitul anului școlar.

BURSE SOCIALE

 1. a) Venit
 • Pentru elevii proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimile 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie.
 • Persoanele care sunt cuprinse la calculul venitului sunt asimilate termenului de FAMILIE:
 1. Soț și soție sau bărbat și femeie necăsătoriți, care dovedesc domiciliul comun.
 2. Copii necasătoriți ai soților sau a fiecăruia dintre ei, având vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 ani dacă urmează o formă de învățământ la zi.
 3. Persoana/ persoanele care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților. (Legea 272/2004 ART. 104)
 1. a)Elevii minori din programul „A doua șansă” proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimile 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie.
 2. b)Elevii cu unul sau ambii părinți decedați și elevii asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasament (fără a se lua în calcul venitul)
 3. c)Elevii care provin din familii monoparentale

Prin “persoană singură din familia monoparentală” se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) este necăsătorită (Copii nerecunoscuți de tată);

b) este văduvă;

c) este divorţată;

d) al/a cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

e) al/a cărei soţ/soţie se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 178 c)sau d) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) al/a cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e).

 • Fără a se lua în calcul venitul
 • e) Elevii cu deficiențe/ afectări funcționale
 • Acordarea se face pe baza Certificatului de încadrare în grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5), cu luare în evidență de către medicul de familie
 • Fără a se lua în calcul venitul

Legea 272/2004 ART. 104

(1) Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara.

(2) Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz.

(3) Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(4) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi tutorelui, precum şi în cazul în care ambii părinţi urmează să plece la muncă într-un alt stat.

Bursa pentru mame minore

Bursa susține participarea și reușita școlară a mamelor minore, care frecventează cursurile de zi și au copil/copii proprii în întreținere

Burse se acordă pe bază de cerere, însoțită de certificatul de naștere al copilului/copiilor aflați în întreținerea mamei minore.

Bursele pentru mamele minore se plătesc lunar, în perioada cursurilor școlare, cu excepția lunilor în care elevele cumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate.

Alte informații importante

Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, respectiv o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior.

Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii sociale.

Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.

Bursa socială, bursa tehnologică, bursa pentru mame minore se pot cumula între ele și/sau cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit.

 

DOSARUL SOLICITANTULUI

DECLARATIE COMPONENTA FAMILIE

CERERE BURSA SOCIALA MEDICALĂ

ANEXA-1-BURSE-MEDICALE

CERERE BURSA SOCIALA VENITURI REDUSE

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE VENITURI REDUSE

CERERE BURSA SOCIALA MONOPARENTAL-ORFAN-PLASAMANET

CERERE BURSA EXCELENȚĂ OLIMPICA II

CERERE BURSA MERIT CONCURSURI

Olimpiade și concursuri 2022 – 2023

Anexa1_Lista_Olimpiade_concursuri_internationale_2023

Anexa2_ Lista_ Olimpiade_nationale_2023

Anexa3_Lista_activitati_pregatire_loturi_2023

Anexa4_Lista_Concursuri_finantate_ME_2023

Anexa5_Lista _Concursuri_NEfinantate_ME_ 2023

Anexe_06_07_08_09_10_Competitii_sportive

Calendar ONSS_2022-2023

 

 

Primăria Bacău acordă peste 11.500 de burse şcolare pentru elevi - EduManager

BURSE AN ȘCOLAR 2022-2023

BURSE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

TERMEN PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR:

28 SEPTEMBRIE 2022

Citește Ordinul 5379/07.09.2022 – Criterii generale burse 2022-2023

BURSE DE PERFORMANŢĂ

Anunt burse de performanta

Bursa de performanță este acordată elevilor din învățământul preuniversitar de stat și particular înscriși la cursurile cu frecvență, în funcție de rezultatele la concursurile/competițiile naționale organizate de Ministerul Educației sau la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României (art.6) și care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare (art.7 alin.1):

 1. a)au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;
 2. b)s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;
 3. c)au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației;
 4. d)au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României.

Lista competițiilor școlare naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță este aprobată și publicată anual de Ministerul Educației – LINK ACTUALIZAT

Bursele de performanță se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele. Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursa de performanță se acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar.

Aceste burse nu sunt condiționate de depunerea vreunei cereri. Ele se acordă la propunerea dirigintelui, dar pe baza copiilor conforme cu originalul după documentele care atestă performanțele.

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Elevii care au dreptul să primească atât bursă performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea.

Elevii cu cerințe educaționale speciale pot primi bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social.

Elevii care beneficiază de sprijinul financiar Bani de liceu sau Euro 200 pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social.

Competiții Nationale 2021-2022

BURSE DE MERIT

Bursa de merit este acordată doar elevilor din clasele VI-VIII care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare: (art.10 alin.1)

 1. a)au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate/an în anul școlar anterior;
 2. c)au obținut locurile I, II sau III la etapele județene/zonale în cazul învățământului ocazional de artă ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;
 3. d)au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.

Lista competițiilor școlare naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de merit este aprobată și publicată anual de Ministerul Educației – LINK ACTUALIZAT

Bursele de merit se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele. Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursa de merit se acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar.

Aceste burse nu sunt condiționate de depunerea vreunei cereri. Ele se acordă la propunerea dirigintelui, dar pe baza copiilor conforme cu originalul după documentele care atestă performanțele.

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Elevii care au dreptul să primească atât bursă performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea.

Elevii cu cerințe educaționale speciale pot primi bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social.

Elevii care beneficiază de sprijinul financiar Bani de liceu sau Euro 200 pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social.

BURSE DE STUDIU

Anunt burse de studiu

Bursa de studiu este acordată elevilor din clasele V-VIII care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie 1524 lei net și care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

 1. a) au obținut media anuală generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasele a V-a;
 2. b)au obținut în clasa a IV-a calificativul „foarte bine” la toate disciplinele de studiu și au acumulat maximum 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a V-a;

Se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii, cu excepția burselor școlare și universitare.

Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 20 de zile lucrătoare ale anului școlar. (art.13 alin.2)

Termenul de „familie”

– desemnează soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli.

– este asimilată și persoana necăsătorită care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa. Se asimilează persoanele necăsătorite, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli.

– este asimilată și persoana/persoanele care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa.

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Elevii care au dreptul să primească atât bursă performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea.

Elevii cu cerințe educaționale speciale pot primi bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social.

Elevii care beneficiază de sprijinul financiar Bani de liceu sau Euro 200 pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social.

Cerere tip pentru bursa de studiu

Declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei

BURSE DE AJUTOR SOCIAL

Bursa de ajutor social este acordată elevilor din clasele învățământul preuniversitar de stat înscriși la cursurile cu frecvență, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali (art. 14), care se încadrează în cel puțin una din următoarele situații (art. 15 alin. 1)

 1. a)elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;762 lei net. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii. Se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii, cu excepția burselor școlare și universitare. cerere bursă venituri mici.
 2. b)elevi orfani – cerere bursă elev orfan, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte (copil pentru care instanța tutelară a hotărât exercitarea autorității părintești de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a obligației de întreținere a celuilalt părinte – pensie de întreținere; copil cu tată declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență – cerere bursă pentru elevii aflați în întreținerea unui singur părinte sau abandonați de părinți, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei. Lista elevilor beneficiari poate fi revizuită lunar.
 3. c)elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare – cerere bursă medicală. Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei. Lista elevilor beneficiari poate fi revizuită lunar. (art.15 alin.2)
 4. d)elevii din învățământul primar și gimnazial din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei; prin localitate de domiciliu se înțelege comuna/orașul cu subdiviziunile sale administrative.

Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 20 de zile lucrătoare ale anului școlar. (art. 17)

Termenul de „familie”

– desemnează soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli.

– este asimilată și persoana necăsătorită care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa. Se asimilează persoanele necăsătorite, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli.

– este asimilată și persoana/persoanele care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa.

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Elevii care au dreptul să primească atât bursă performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea.

Elevii cu cerințe educaționale speciale pot primi bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social.

Elevii care beneficiază de sprijinul financiar Bani de liceu sau Euro 200 pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social.

Cerere tip pentru bursa de ajutor social – venituri mici

Cerere tip pentru bursa de ajutor social – elevi orfani

Cerere tip pentru bursa de ajutor social – elevi aflaţi în întreţinerea unui singur părinte sau abandonaţi de părinţi

Cerere tip pentru bursa de ajutor social – medicală

Declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei

BURSE DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL

Bursa de ajutor social ocazional este acordată elevilor din învățământul preuniversitar de stat, o dată pe an și care se încadrează în următoarea situație (art.18):

 • elevi ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 75% din salariul minim net pe economie; 1143 lei net. Se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii, cu excepția burselor școlare și universitare.

Pentru obținerea bursei de ajutor social ocazional, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social ocazional, în primele 20 de zile lucrătoare ale anului școlar.

Termenul de „familie”

– desemnează soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli.

– este asimilată și persoana necăsătorită care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa. Se asimilează persoanele necăsătorite, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli.

– este asimilată și persoana/persoanele care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa.

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Elevii care au dreptul să primească atât bursă performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea.

Elevii cu cerințe educaționale speciale pot primi bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social.

Elevii care beneficiază de sprijinul financiar Bani de liceu sau Euro 200 pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social.

Cerere tip pentru bursa de ajutor social ocazional – venituri mici

Declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei

 

BURSE AN SCOLAR 2022-2023 -ARHIVA FISIERE

 

Model propunere burse – merit – pentru diriginti

Model CENTRALIZARE BURSE PENTRU DIRIGINTI

BENEFICIARI BURSE 2022-2023

Primăria Bacău acordă peste 11.500 de burse şcolare pentru elevi - EduManager