BURSE AN ȘCOLAR 2023-2024

Vă invităm să vizualizați OME nr 6239 / 8.09.2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor – AICI

CALENDAR BURSE

CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR

Cuantum minim al burselor

 1. Bursă de merit – 450 lei/lună
 2. Bursă socială – 300 lei/lună

Bursa de merit se poate cumula cu oricare dintre bursele sociale

BURSA DE MERIT

Se acordă pentru 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu, mai puțin clasa a V-a, în ordine descrescătoare a mediilor generale anuale.

În situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50 lista se extinde.

Pot primi bursă de merit doar elevii promovați la toate disciplinele și au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior.

Pentru elevii clasei a V-a se vor acorda în ordine descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs. Aceste burse se stabilesc în luna ianuarie și se plătesc începând cu luna februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie, până la sfârșitul anului școlar.

BURSE SOCIALE

 1. a) Venit
 • Pentru elevii proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimile 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie.
 • Persoanele care sunt cuprinse la calculul venitului sunt asimilate termenului de FAMILIE:
 1. Soț și soție sau bărbat și femeie necăsătoriți, care dovedesc domiciliul comun.
 2. Copii necasătoriți ai soților sau a fiecăruia dintre ei, având vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 ani dacă urmează o formă de învățământ la zi.
 3. Persoana/ persoanele care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților. (Legea 272/2004 ART. 104)
 1. a)Elevii minori din programul „A doua șansă” proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimile 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie.
 2. b)Elevii cu unul sau ambii părinți decedați și elevii asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasament (fără a se lua în calcul venitul)
 3. c)Elevii care provin din familii monoparentale

Prin “persoană singură din familia monoparentală” se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) este necăsătorită (Copii nerecunoscuți de tată);

b) este văduvă;

c) este divorţată;

d) al/a cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

e) al/a cărei soţ/soţie se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 178 c)sau d) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) al/a cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e).

 • Fără a se lua în calcul venitul
 • e) Elevii cu deficiențe/ afectări funcționale
 • Acordarea se face pe baza Certificatului de încadrare în grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5), cu luare în evidență de către medicul de familie
 • Fără a se lua în calcul venitul

Legea 272/2004 ART. 104

(1) Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara.

(2) Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz.

(3) Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(4) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi tutorelui, precum şi în cazul în care ambii părinţi urmează să plece la muncă într-un alt stat.

Bursa pentru mame minore

Bursa susține participarea și reușita școlară a mamelor minore, care frecventează cursurile de zi și au copil/copii proprii în întreținere

Burse se acordă pe bază de cerere, însoțită de certificatul de naștere al copilului/copiilor aflați în întreținerea mamei minore.

Bursele pentru mamele minore se plătesc lunar, în perioada cursurilor școlare, cu excepția lunilor în care elevele cumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate.

Alte informații importante

Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, respectiv o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior.

Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii sociale.

Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.

Bursa socială, bursa tehnologică, bursa pentru mame minore se pot cumula între ele și/sau cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit.

 

DOSARUL SOLICITANTULUI

DECLARATIE COMPONENTA FAMILIE

CERERE BURSA SOCIALA MEDICALĂ

ANEXA-1-BURSE-MEDICALE

CERERE BURSA SOCIALA VENITURI REDUSE

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE VENITURI REDUSE

CERERE BURSA SOCIALA MONOPARENTAL-ORFAN-PLASAMANET

CERERE BURSA EXCELENȚĂ OLIMPICA II

CERERE BURSA MERIT CONCURSURI

Olimpiade și concursuri 2022 – 2023

Anexa1_Lista_Olimpiade_concursuri_internationale_2023

Anexa2_ Lista_ Olimpiade_nationale_2023

Anexa3_Lista_activitati_pregatire_loturi_2023

Anexa4_Lista_Concursuri_finantate_ME_2023

Anexa5_Lista _Concursuri_NEfinantate_ME_ 2023

Anexe_06_07_08_09_10_Competitii_sportive

Calendar ONSS_2022-2023

 

 

Primăria Bacău acordă peste 11.500 de burse şcolare pentru elevi - EduManager